skip to Main Content
Kandidat Design

Erik Åstrand

Transit 

Produktionsmetoder som öppnar upp och bjuder in

I Transit luckras traditionella latexgjutningsmoment upp för att re-kontextualiseras. I processen samverkar massa, gjutform och stödform öppet för nya samband och beröringspunkter. Gjutmassan blir sekundär i det avsedda verksresultatet. Istället lyfts gjutform och stödform som det centrala och blir både en tillgång och tillhörighet för designhantverkets estetik, funktionalitet och användning. 

Erik Åstrands designhantverksprocess är inspirerad och formad ur bruksföremåls biografi och användningskontexter. En metod är att låta andra bruksföremål bli ett potentiellt verktyg genom att låna av etablerade hantverksprocesser, istället för en solistisk nyetablering. En annan metod är att ställa sig öppen inför att bli designad av stunden. 

 

instagram: @erik_astrand 

erikastrand@live.se